was successfully added to your cart.

Koszyk

Category

Bez kategorii

Umiejętności miękkie w centrum uwagi – Dlaczego angażowanie kapitału ludzkiego zyskuje na popularności we wdrażaniu Przemysłu 4.0

By | Bez kategorii

Złożoność i wymagania branży lotniczej czynią ją idealnym celem dla technologii wdrażanych w ramach Przemysłu 4.0.

Cyfryzacja i połączenie zasobów związanych z wytworzeniem i produkcją umożliwiają najszybszy, najbezpieczniejszy i najtańszy możliwy sposób produkcji. Firmy wykorzystują okazję do zacieśnienia globalnych łańcuchów dostaw, wciągając dostawców do sieci współpracy i wykorzystując nowe technologie do połączenia ich za pośrednictwem szerokiej gamy technologii opartych na przetwarzaniu danych. Produkty oparte na danych i analizie danych są wykorzystywane do odkrywania nowych modeli biznesowych w branży, które następnie mogą poprawić przychody i sposoby produkcji.

Cyfrowa transformacja przemysłu lotniczego obejmuje przetwarzanie danych w chmurze i technologie mobilne, a także wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej, analizy dużych zbiorów danych, inteligentnych czujników, technologii systemów lokalizacji i zaawansowanego interfejsu człowiek / maszyna. Są to technologie oparte na zasadach rewolucji Przemysłu 4.0. Charakter tych nowych technologii będzie stawiać wyższe wymagania wszystkim pracownikom w zakresie zarządzania złożonością, a także myślenia abstrakcyjnego i rozwiązywania problemów. Pracownicy będą musieli działać bardziej niezależnie i posiadać lepsze umiejętności komunikacyjne oraz sposoby organizacji własnej pracy. Miękkie umiejętności, związane z naturą ludzką i relacjami międzyludzkimi, będą odgrywać bardziej znaczącą rolę w łańcuchu produkcji lotniczej. Umiejętności miękkie, takie jak przejawianie inicjatywy, myślenie krytyczne lub ciekawość intelektualna, będą wymagały odpowiedniego szkolenia i monitoringu. Dzięki temu każdy element zaangażowany w łańcuch produkcyjny będzie wiedział, jak używać i stosować te umiejętności miękkie. Zatem potrzebne będą nowe kompetencje osobiste i kwalifikacje.  Aby rozwiązać ten problem edukacyjny, potrzebne będą nowe moduły szkoleniowe dotyczące umiejętności miękkich i kompetencji społecznych. Brak tego rodzaju działań przygotowujących może prowadzić do śmiertelnych błędów ludzkich i strat finansowych, których można uniknąć.

W projekcie Sky4.0 zidentyfikowaliśmy 7 podstawowych umiejętności miękkich:

 • Elastyczność poznawcza
 • Ciekawość intelektualna
 • Myślenie analityczne
 • Myślenie krytyczne
 • Zdolność adaptacji do zmian
 • Inicjatywa
 • Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym

Sky4.0 – narodziny nowego pomysłu, doświadczone konsorcjum dla jego realizacji!

By | Bez kategorii

Nowa rewolucja przemysłowa staje się rzeczywistością we wszystkich sektorach gospodarki europejskiej (ang. Industry 4.0). Jest ona najbardziej widoczna w sektorach wiodących takich jak branża lotnicza, która w chwili obecnej wdraża najbardziej zaawansowane technologicznie systemy, będące odpowiedzią na nowe wyzwania w przemyśle.

Stąd, zaistniała potrzeba rozwoju szeregu umiejętności pracowników sektora lotniczego tj. usług konserwacyjnych i produkcji. Nie są to umiejętności techniczne, lecz miękkie.

Zdolność do podjęcia najlepszej decyzji w stanie równowagi umysłu może zdecydować o różnicy między niezakłóconą operacją a ludzkimi błędami, które mogą prowadzić do śmiertelnych konsekwencji. Dlatego nadanie znaczenia miękkim umiejętnościom pracowników, które nadążą za rozwojem technologii, pozostaje wyzwaniem.

Celem projektu jest zbudowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych wokół rozwoju umiejętności miękkich, których wymaga wdrożenie Przemysłu 4.0, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego.

Aby to osiągnąć projekt Sky 4.0 skoncentruje się na trzech celach strategicznych:

 1. Rozwój i doskonalenie odpowiednich, ważnych umiejętności i wysokich kompetencji poprzez wspieranie różnych grup docelowych projektu w zdobywaniu i rozwijaniu KLUCZOWYCH MIĘKKICH UMIEJĘTNOŚCI, w celu zwiększenia szans na zatrudnienie, rozwój społeczno-edukacyjny i rozwój zawodowy.
  Do kluczowych grup należą: a) Firmy lotnicze i ich pracownicy; b) Trenerzy i instytucje kształcące w ramach szkoleń i edukacji zawodowej c) Młodzi studenci szkół technicznych/uniwersytetów w dziedzinie aeronautyki, przyszli pracownicy Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych; d) Zasoby ludzkie i menadżerowie w firmach lotniczych
 2. Poprzez wdrażanie innowacyjnych praktyk i rozwijanie partnerstwa mającego na celu promowanie WBL – form kształcenia praktycznego w środowisku pracy – w ramach projektu zostaną opracowane nowe materiały szkoleniowe, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników sektora lotniczego, w tym wspólne kwalifikacje VET. Chodzi o to, aby przekazać wiedzę w praktycznych materiałach szkoleniowych, opartych na rzeczywistych sytuacjach życiowych oraz z miejsca pracy, uwzględniając międzynarodowe doświadczenia (mobilność).
 3. Ciągłe wzmacnianie kluczowych kompetencji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, w tym wspólnych metod wprowadzania tych kompetencji do programów nauczania, a także nabywania, dostarczania wiedzy oraz oceny efektów uczenia się według tych programów.

W ten sposób firmy będą mogły budować silny i skuteczny zestaw umiejętności poprzez rozwój osobisty i umiejętności kształtowania charakteru, a one przyczynią się do dokonywania odpowiednich wyborów i decyzji a także posiadania nie tylko najlepszych techników, ale również zrównoważonych i entuzjastycznych pracowników.

Ostatecznie poprawa umiejętności pracowników w przemyśle lotniczym przyczyni się do rozwoju zasobów ludzkich dobrze przygotowanych do sprostania wyzwaniom Przemysłu 4.0.