CEL GŁÓWNY

Głównym celem tego projektu jest wsparcie firm lotniczych w sprostaniu wyzwaniom Przemysłu 4.0 poprzez poprawę umiejętności miękkich ich zasobów ludzkich.

 
Celem niniejszego projektu jest zbudowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych dotyczących konkretnych modułów rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które powinny stanowić podstawę do dokonywania odpowiednich wyborów i decyzji prowadzących do zrównoważonych i entuzjastycznych pracowników.

Ten sposób kształtowania zachowań, który buduje pozytywne cechy osobowości, doprowadzi do odpowiednich postaw w pracy, tj. asertywności, zarządzania stresem i gniewem, samokontroli, odporności, automotywacji, zdolności adaptacyjnych, uczciwości, etyki pracy, a w końcu do pozytywnego podejścia do pracy.

Projekt opracuje program nauczania, działania szkoleniowe oraz wytyczne i materiały dla

3 specyficznych grup docelowych

1

Przyszli pracownicy Przemysłu 4.0 lub młodzi studenci szkół średnich i technicznych oraz studenci szkół zawodowych

Działania szkoleniowe Sky 4.0 ukierunkowane są na potrzeby pracowników umysłowych i pracowników fizycznych; stworzony zostanie wspólny program szkoleniowy, który będzie odpowiadał potrzebom obu grup docelowych. Będą mogli korzystać z materiałów i zasobów opracowanych w zadaniu 2 (O2).

2

Przyszli pracownicy Przemysłu 4.0 lub młodzi studenci szkół średnich i technicznych oraz studenci szkół zawodowych

którzy mogłyby stać się przyszłymi pracownikami w przedsiębiorstwach Przemysłu lotniczego 4.0. Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie tych młodych ludzi poprzez promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, których uczniowie mogą potrzebować w przyszłym zatrudnieniu w przedsiębiorstwach z przemyśle 4.0. Będą korzystać z materiałów i zasobów opracowanych przez O2.

3

Trenerzy i dostawcy VET, a także menedżerowie zasobów ludzkich i zespołów

zaangażowani we wdrażanie Przemysłu 4.0 w firmach lotniczych. Ci, którzy zarządzają zespołami lub mają obowiązki kadrowe i którzy mogą mieć więcej trudności, aby sprostać nowym wyzwaniom tej nowej rewolucji przemysłowej i są w stanie dzielić się i promować nowe procedury wśród młodych studentów i innych pracowników. Będą oni korzystać z materiałów i zasobów opracowanych w zadaniu 3 (O3). Projekt zapewni im narzędzia do prowadzenia szkolenia z umiejętności miękkich, niezbędnego do pomyślnego wykonania tego trudnego zadania.

Główne rezultaty projektu

O1. Wybór najważniejszych źródeł literaturowych, raportów i najlepszych praktyk dotyczących transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 sektora lotniczego i przygotowanie zestawu informacji dla obecnych pracowników

Celem zadania 1 jest pogłębienie wiedzy na temat umiejętności miękkich wymaganych do wdrożenia w przemyśle 4.0 i jego roli w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw głównie w sektorze lotniczym. Rozwój tego dorobku intelektualnego obejmuje zestaw działań mających na celu rozwój i ocenę pakietów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących zidentyfikowanych umiejętności miękkich, kluczowych dla wdrożenia w przemyśle 4.0 w krajach partnerskich. Wyniki opracowane w O1 będą dostosowane do potrzeb obecnych pracowników przemysłu lotniczego.

O2. Materiały szkoleniowe i CV dotyczące umiejętności miękkich w Przemyśle 4.0 dla przyszłych pracowników sektora lotniczego

Niniejszy rezultat intelektualny dotyczy jednej z grup docelowych działań szkoleniowych Sky 4.0: młodych uczniów szkół średnich technicznych i studentów uniwersytetów, którzy mogą zostać przyszłymi pracownikami w przedsiębiorstwach Przemysłu lotniczego 4.0. Realizacja projektu ma na celu przybliżenie koncepcji i wymagań Przemysłu 4.0 społeczności studentów, co może zwiększyć szanse na zatrudnienie tych młodych ludzi w przyszłości. Zostanie to zrealizowane poprzez promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, które studenci zawodów technicznych mogą potrzebować w przyszłym zatrudnieniu w firmach Przemysłu 4.0.

O3. Wytyczne dotyczące wdrażania i korzystania z materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz programów szkoleniowych dla Przemysłu 4.0. Umiejętności miękkie w sektorze lotniczym

Biorąc pod uwagę wstępne wyniki zadań O1 i O2, opracowane zostaną wytyczne i inne materiały wspierające wdrożenie modułów. Podobnie jak w przypadku zadań O1 i O2, w ramach, których zostanie opracowany podręcznik dla uczniów i studentów (Text & Work Book), aby połączyć wszystkie treści i działania, w zadaniu O3 zostanie utworzony podręcznik dla trenera, który będzie wspierał realizację działań szkoleniowych. Aby zapewnić trwałość rezultatów projektu, partnerzy opracują jasny i kompleksowy WHITE PAPER, który zajmie się kluczowymi kwestiami związanymi z wdrożeniem koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych. Aby pomóc w bieżącym wdrożeniu Przemysłu 4.0, w ramach zadania zostanie również zorganizowane szkolenie trenerów HR i menedżerów w 28 miesiącu trwania projektu w Polsce.