was successfully added to your cart.

Koszyk

All Posts By

admin

2nd project meeting in Poland: Hands-on for the creation of the educational resources!

By | Bez kategorii

„As Industry 4.0 is changing the future of the aeronautical companies, Sky4.0 partnership is working extensively to support it!”

In this transition towards the 4th industrial revolution, the human capital should not be overlooked in the face of technology, but instead reinforced with a resourceful set of soft skills that will enable its optimization – favoring creativity, innovation and the success in a dynamically changing technological work environment.

In view of the above notions, the Sky4.0 partnership met on the 18th of September in Rzeszów, Poland, for the 2nd Transnational Project Meeting and the first multiplier event of the project.

The day started with interactive presentations where the project was presented and the idea of the soft skills training was unfolded to the spectators, together with the aims, objectives and promised results of the future, and an open discussion facilitated.

After the successful event, the project meeting took place and partners tentatively reviewed the desk research that was concluded, and worked to define the very first structures of the educational material that will be developed in the next months. The current focus is for current workers in the aeronautical and aerospace industry who will be supported by detailed didactic units, trainers books and workbooks and extensive material to support sessions implementation.

Finally, partners had the chance to attend the event days of another Erasmus+ program, the Learn&Fly, where students competed in the development of sliders and learned science through the process! The youth´s enthusiasm to find about the aeronautical industry is a boost for Sky4.0 who in the next period will address students directly by producing another set of educational material for this future workforce!

Pierwsze spotkanie partnerów w Portugalii

By | Bez kategorii

11 i 12 lutego 2019 roku partnerzy projektu Sky4.0 spotkali się po raz pierwszy w Portugali w miejscowości Matosinhos. Spotkanie rozpoczynające projekt włączyło do gry 4 partnerów z Polski, Portugalii, Hiszpanii i Turcji, z ambitnym celem wpłynięcia na przyszłość kapitału ludzkiego w branży aeronautyki w obliczu rewolucji Przemysłu 4.0. Projekt Sky4.0, jako ambitna i bardzo obiecująca inicjatywa zaprojektuje programy nauczania i moduły szkoleniowe wokół trzech konkretnych zestawów rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które powinny stanowić podstawę dla odpowiednich, dobrych wyborów i decyzji prowadzących do zrównoważonych i entuzjastycznych pracowników.

W pełni zaangażowani w realizację tego celu partnerzy podzielili obowiązki na nadchodzący okres i sprecyzowali kierunki i proces działania, definiując jakość materiałów oraz miejsca gdzie będą one dostępne dla zainteresowanych stron.

Pod kierunkiem organizacji koordynującej – Doliny Lotniczej, konsorcjum Sky4.0 będzie intensywnie pracować nad opracowaniem trzech rezultatów intelektualnych:

O1. Wybór najważniejszych źródeł literaturowych, raportów i najlepszych praktyk dotyczących transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 sektora lotniczego i przygotowanie zestawu informacji dla obecnych pracowników

Celem zadania 1 jest pogłębienie wiedzy na temat umiejętności miękkich wymaganych do wdrożenia w przemyśle 4.0 i jego roli w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw głównie w sektorze lotniczym. Rozwój tego dorobku intelektualnego obejmuje zestaw działań mających na celu rozwój i ocenę pakietów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących zidentyfikowanych umiejętności miękkich, kluczowych dla wdrożenia w przemyśle 4.0 w krajach partnerskich. Wyniki opracowane w O1 będą dostosowane do potrzeb obecnych pracowników przemysłu lotniczego.

 

O2. Materiały szkoleniowe i CV dotyczące umiejętności miękkich w Przemyśle 4.0 dla przyszłych pracowników sektora lotniczego

Niniejszy rezultat intelektualny dotyczy jednej z grup docelowych działań szkoleniowych Sky 4.0: młodych uczniów szkół średnich technicznych i studentów uniwersytetów, którzy mogą zostać przyszłymi pracownikami w przedsiębiorstwach Przemysłu lotniczego 4.0. Realizacja projektu ma na celu przybliżenie koncepcji i wymagań Przemysłu 4.0 społeczności studentów, co może zwiększyć szanse na zatrudnienie tych młodych ludzi w przyszłości. Zostanie to zrealizowane poprzez promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, które studenci zawodów technicznych mogą potrzebować w przyszłym zatrudnieniu w firmach Przemysłu 4.0.

 

O3. Wytyczne dotyczące wdrażania i korzystania z materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz programów szkoleniowych dla Przemysłu 4.0. Umiejętności miękkie w sektorze lotniczym

Biorąc pod uwagę wstępne wyniki zadań O1 i O2, opracowane zostaną wytyczne i inne materiały wspierające wdrożenie modułów. Podobnie jak w przypadku zadań O1 i O2, w ramach, których zostanie opracowany podręcznik dla uczniów i studentów (Text & Work Book), aby połączyć wszystkie treści i działania, w zadaniu O3 zostanie utworzony podręcznik dla trenera, który będzie wspierał realizację działań szkoleniowych. Aby zapewnić trwałość rezultatów projektu, partnerzy opracują jasny i kompleksowy WHITE PAPER, który zajmie się kluczowymi kwestiami związanymi z wdrożeniem koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych. Aby pomóc w bieżącym wdrożeniu Przemysłu 4.0, w ramach zadania zostanie również zorganizowane szkolenie trenerów HR i menedżerów w 28 miesiącu trwania projektu w Polsce.

Umiejętności miękkie w centrum uwagi – Dlaczego angażowanie kapitału ludzkiego zyskuje na popularności we wdrażaniu Przemysłu 4.0

By | Bez kategorii

Złożoność i wymagania branży lotniczej czynią ją idealnym celem dla technologii wdrażanych w ramach Przemysłu 4.0.

Cyfryzacja i połączenie zasobów związanych z wytworzeniem i produkcją umożliwiają najszybszy, najbezpieczniejszy i najtańszy możliwy sposób produkcji. Firmy wykorzystują okazję do zacieśnienia globalnych łańcuchów dostaw, wciągając dostawców do sieci współpracy i wykorzystując nowe technologie do połączenia ich za pośrednictwem szerokiej gamy technologii opartych na przetwarzaniu danych. Produkty oparte na danych i analizie danych są wykorzystywane do odkrywania nowych modeli biznesowych w branży, które następnie mogą poprawić przychody i sposoby produkcji.

Cyfrowa transformacja przemysłu lotniczego obejmuje przetwarzanie danych w chmurze i technologie mobilne, a także wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej, analizy dużych zbiorów danych, inteligentnych czujników, technologii systemów lokalizacji i zaawansowanego interfejsu człowiek / maszyna. Są to technologie oparte na zasadach rewolucji Przemysłu 4.0. Charakter tych nowych technologii będzie stawiać wyższe wymagania wszystkim pracownikom w zakresie zarządzania złożonością, a także myślenia abstrakcyjnego i rozwiązywania problemów. Pracownicy będą musieli działać bardziej niezależnie i posiadać lepsze umiejętności komunikacyjne oraz sposoby organizacji własnej pracy. Miękkie umiejętności, związane z naturą ludzką i relacjami międzyludzkimi, będą odgrywać bardziej znaczącą rolę w łańcuchu produkcji lotniczej. Umiejętności miękkie, takie jak przejawianie inicjatywy, myślenie krytyczne lub ciekawość intelektualna, będą wymagały odpowiedniego szkolenia i monitoringu. Dzięki temu każdy element zaangażowany w łańcuch produkcyjny będzie wiedział, jak używać i stosować te umiejętności miękkie. Zatem potrzebne będą nowe kompetencje osobiste i kwalifikacje.  Aby rozwiązać ten problem edukacyjny, potrzebne będą nowe moduły szkoleniowe dotyczące umiejętności miękkich i kompetencji społecznych. Brak tego rodzaju działań przygotowujących może prowadzić do śmiertelnych błędów ludzkich i strat finansowych, których można uniknąć.

W projekcie Sky4.0 zidentyfikowaliśmy 7 podstawowych umiejętności miękkich:

 • Elastyczność poznawcza
 • Ciekawość intelektualna
 • Myślenie analityczne
 • Myślenie krytyczne
 • Zdolność adaptacji do zmian
 • Inicjatywa
 • Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym

Sky4.0 – narodziny nowego pomysłu, doświadczone konsorcjum dla jego realizacji!

By | Bez kategorii

Nowa rewolucja przemysłowa staje się rzeczywistością we wszystkich sektorach gospodarki europejskiej (ang. Industry 4.0). Jest ona najbardziej widoczna w sektorach wiodących takich jak branża lotnicza, która w chwili obecnej wdraża najbardziej zaawansowane technologicznie systemy, będące odpowiedzią na nowe wyzwania w przemyśle.

Stąd, zaistniała potrzeba rozwoju szeregu umiejętności pracowników sektora lotniczego tj. usług konserwacyjnych i produkcji. Nie są to umiejętności techniczne, lecz miękkie.

Zdolność do podjęcia najlepszej decyzji w stanie równowagi umysłu może zdecydować o różnicy między niezakłóconą operacją a ludzkimi błędami, które mogą prowadzić do śmiertelnych konsekwencji. Dlatego nadanie znaczenia miękkim umiejętnościom pracowników, które nadążą za rozwojem technologii, pozostaje wyzwaniem.

Celem projektu jest zbudowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych wokół rozwoju umiejętności miękkich, których wymaga wdrożenie Przemysłu 4.0, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego.

Aby to osiągnąć projekt Sky 4.0 skoncentruje się na trzech celach strategicznych:

 1. Rozwój i doskonalenie odpowiednich, ważnych umiejętności i wysokich kompetencji poprzez wspieranie różnych grup docelowych projektu w zdobywaniu i rozwijaniu KLUCZOWYCH MIĘKKICH UMIEJĘTNOŚCI, w celu zwiększenia szans na zatrudnienie, rozwój społeczno-edukacyjny i rozwój zawodowy.
  Do kluczowych grup należą: a) Firmy lotnicze i ich pracownicy; b) Trenerzy i instytucje kształcące w ramach szkoleń i edukacji zawodowej c) Młodzi studenci szkół technicznych/uniwersytetów w dziedzinie aeronautyki, przyszli pracownicy Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych; d) Zasoby ludzkie i menadżerowie w firmach lotniczych
 2. Poprzez wdrażanie innowacyjnych praktyk i rozwijanie partnerstwa mającego na celu promowanie WBL – form kształcenia praktycznego w środowisku pracy – w ramach projektu zostaną opracowane nowe materiały szkoleniowe, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników sektora lotniczego, w tym wspólne kwalifikacje VET. Chodzi o to, aby przekazać wiedzę w praktycznych materiałach szkoleniowych, opartych na rzeczywistych sytuacjach życiowych oraz z miejsca pracy, uwzględniając międzynarodowe doświadczenia (mobilność).
 3. Ciągłe wzmacnianie kluczowych kompetencji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, w tym wspólnych metod wprowadzania tych kompetencji do programów nauczania, a także nabywania, dostarczania wiedzy oraz oceny efektów uczenia się według tych programów.

W ten sposób firmy będą mogły budować silny i skuteczny zestaw umiejętności poprzez rozwój osobisty i umiejętności kształtowania charakteru, a one przyczynią się do dokonywania odpowiednich wyborów i decyzji a także posiadania nie tylko najlepszych techników, ale również zrównoważonych i entuzjastycznych pracowników.

Ostatecznie poprawa umiejętności pracowników w przemyśle lotniczym przyczyni się do rozwoju zasobów ludzkich dobrze przygotowanych do sprostania wyzwaniom Przemysłu 4.0.